Historie
společnosti

Naše firma byla založena v roce 2004. Hlavní náplní naší činnosti je vnitrostátní a mezinárodní přeprava volně ložených komodit (substrátů). V průběhu doby jsme začali nabízet i přepravu celovozových kusových zásilek.

zevun.cz

Politika
jakosti

  • Zajišťovat dopravu krmných surovin a potravin dle požadavků zákazníků s ohledem na zdravotní nezávadnost a bezpečnost produktů, dále dle požadavků zavedených systémů GMP+ B4.
  • Provádět průzkum trhu tak, aby získané informace poskytovaly společnosti obchodní atraktivnost pro zákazníky a umožnily obstát v tvrdém konkurenčním prostředí.
  • Prověřovat možnosti rozšíření sortimentu služeb za účelem udržení spokojených zákazníků.
  • Ve všech činnostech zajišťovat požadavky legislativních předpisů ČR a EU, popř. zemí vývozu včetně zajištění zdravotní nezávadnostibezpečnosti (udržitelnosti) přepravovaných produktů.
  • Vytvořit odpovídající pracovní podmínky, zajišťovat potřebnou kvalifikaci, motivovat zaměstnance a tím vytvořit předpoklad pro zabezpečení neustálého zlepšování při zajišťování požadavků zákazníků.
  • Věnovat pozornost interní a externí komunikaci.
  • Veškeré činnosti provádět tak, aby byly respektovány všechny zásady ochrany životního prostředí.
  • Promítat do svých činností etické aspekty.
  • Vedení společnosti se zavazuje k vytvoření předpokladů a zdrojů pro naplňování Politiky jakosti a pro neustálé zlepšování fungování systému managementu kvality.

Ze strany zaměstnanců očekává dodržování stanovených pravidel, převzetí osobní odpovědnosti za jakost vykonávaných činností a iniciativu při zlepšování procesů.

zevun.cz

Certifikáty
a pojištění